دسترسی سریع

3

3

4_2

 

محورهای کنفرانس

                    محورهاي اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، روان شناسی و علوم رفتاری

*   مجموعه مديريت:

مدیریت دولتی، مديريت بازرگانی، مديريت خدمات بهداشتي و بيمارستاني، مديريت گردشگري و هتلداري، مديريت دانش، مديريت فرهنگي، مديريت صنعتی، مديريت کارآفرینی، مديريت آموزشی، مديريت منابع انساني، مديريت بیمه، مديريت تشكيلات و روشها، مديريت انتقال تكنولوژي، مديريت منابع اطلاعاتي، مديريت اجرايي، مديريت استراتژي هاي توسعه صنعتي، مديريت تكنولوژي، مديريت توليد، مديريت تحقيق در عمليات، مديريت تحول، مديريت بازاريابي داخلي، مديريت بازاريابي بين الملل، مديريت مالي، مديريت بازار، مديريت آموزش عالي

*  روان شناسی:

روانشناسی عمومی، روان شناسی مثبت گرا، روانشناسی بالینی، ، روانشناسی سلامت، روانشناسی خانواده، روانشناسی جنسی، روانسنجی، روانشناسی صنعتی سازمانی، روانشناسی تربیتی، آموزش‌ و پرورش‌ کودکان‌ استثنائی

*  علوم رفتاری:

رفتار فردی: نگرش ها و ادراکات فردی، خلاقیت و نوآوری، یادگیری، انگیزش، رضایت شغلی و تعهد سازمانی، مدیریت استرس

رفتار گروهی: مطالعه پویایی گروهی، درگیری و انسجام درون‌گروهی، رهبری، قدرت، هنجارها، ارتباطات بین فردی، شبکه‌ها و نقش‌ها،

رفتار سازمانی: فرهنگ‌سازمانی، ساختار سازمانی، تنوع فرهنگی، همکاری و هماهنگی بین سازمانی و تعارض، تغییر، فناوری و نیروهای محیطی خارجی

رابطه علوم رفتاری با: طراحی محصول، بازاریابی و ارتباطات، تعامل کارمندان و مشتریان، و تصمیم‌گیری استراتژیک

*  ساير موضوعات مرتبط با مدیریت، روان شناسی و علوم رفتاری


کنفرانس بین المللی و همایش ملی مدیریت، روان شناسی و علوم رفتاری، مهدوی، دانشگاه، وزارت علوم