اهداء لوح تقدیر و تندیس ویژه کنفرانس
1399/05/16

بر اساس تصمیم شورای سیاستگذاری کنفرانس به 12 مقاله برتر کنفرانس لوح تقدیر کنفرانس اهداء می شود.